G.E.D. Wellcare

ged_wellcare_logo_60

Personlig assistans

Vad är personlig assistans?

En person som har ett handikapp och uppfyller vissa villkor kan få en personlig assistent som hjälper hen med sitt dagliga liv. Detta regleras i LSS-lagen som bland annat anger vilka villkor som gäller för att man skall kunna få assistans.

Hur går processen till för dig som behöver personlig assistans?
Man kan ansöka om att få personlig assistans antingen hos kommunen där man bor eller hos Försäkringskassan. Vi hjälper dig med att gå igenom din situation och dina behov, vilket underlag du har i form av läkarintyg m.fl. samt vad du kan behöva komplettera och vid behov sköter vi kontakten med de lika uppgiftslämnarna.

Hur går processen till?

Man kan ansöka om att få personlig assistans antingen hos kommunen där man bor eller hos Försäkringskassan. Vi hjälper dig med att gå igenom din situation och dina behov, vilket underlag du har i form av läkarintyg m.fl. samt vad du kan behöva komplettera och vid behov sköter vi kontakten med de lika uppgiftslämnarna.

Processen steg för steg

Processen kan stolpas upp enligt nedan:

Vi bokar möte där vi tillsammans går igenom dina behov och din situation. Det kan vara så att du kan behöva komplettera med nya intyg eller liknande material. I regel behövs ett läkarintyg särskilt avsett för personlig assistans samt en ADL-bedömning som visar dina hjälpbehov i din dagliga livsföring. Dessa kan du få genom din ordinarie läkare på habiliteringen.

Det kan vara så att du inte uppfyller kriterierna för att få personlig assistans eller att någon annan insats, t.ex. korttidsboende eller ledsagare, skulle passa bättre för dina behov och då kommer vi att hjälpa dig med information om hur dessa fungerar och hur du kan ansöka om dessa.

Om du uppfyller kriterierna för personlig assistans kan vi hjälpa dig med ansökan. Det betyder att vi, utifrån dina behov och önskemål, kan hjälpa till med att ta fram nödvändigt underlag, fylla i blanketter och sköta kontakterna med myndigheterna. Detta gör vi självklart i samarbete och samråd med dig.

Efter att ansökan gjorts brukar handläggaren på den myndighet till vilken ansökan gjorts hålla ett utredningsmöte där dina behov och din ansökan gås igenom. Vi deltar alltid vid detta möte som ditt juridiska ombud.

Efter utredningsmötet kan handläggaren begära in ytterligare underlag för att styrka eller komplettera information som framkommit under mötet.

När utredningen är klar skickar handläggaren ut en s.k. kommunicering. Det är ett förslag på beslut som visar vilket beslut man kommer att fatta och på vilka grunder man avser att fatta det. Avsikten med detta är att den ansökan berör, skall få möjligheter att ge sina synpunkter och kommentarer innan beslutet fattas.
Vi hjälper dig även med detta.

När beslutet har fattats går vi igenom detta med dig. Om du inte är nöjd med beslutet kan vi hjälpa till med att begära omprövning av detta och om det behövs även med en överklagan till domstol. I de flesta fall behövs dock inte detta.

Om du är nöjd med beslutet kan vi gå vidare i processen med att anställa personliga assistenter som assisterar dig med dina dagliga behov. Det är då G.E.D. som administrerar sådant som löner, sociala avgifter, rapportering av arbetad tid till försäkringskassa och kommun m.fl.